Kryteria dofinansowań 2012 - PCPR Starachowice

Idź do spisu treści

Menu główne:

Kryteria dofinansowań 2012

Dofinansowania
Współpracujemy


                                      

                                        


Programy


Projekt


KRYTERIA DOFINANSOWŃ ZE ŚRODKÓW PFRON NA ROK 2012
W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ


Podstawa prawna:

1.      Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 11 maja  2011r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 nr 127 poz.721).

2.        Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie  określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 96, poz.861 z   2002r.).

3.        Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 100, poz. 930 z 2003r.).

4.      Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 stycznia 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 3, poz.15 z 2008r.).

5.      Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2009r., zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych  (Dz.U. Nr 44 poz.360 )

6.      Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze (Dz.U. Nr 139 poz.1141 z 2009r)

 7.      Zarządzenie Nr 58/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 października 2009r., w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz  
      środkami pomocniczymi.

 8.       Rozporządzenia Ministra   Gospodarki, Pracy i Polityki    Społecznej z dnia 15.11.2007r.  w sprawie turnusów rehabilitacyjnych ( Dz.U.  Nr 230 poz.1694).PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE ORAZ SPRZĘT REHABILITACYJNY


1.   Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wraz z aktualną fakturą wystawioną w 2012 roku. Nie podlegają dofinansowaniu wnioski z fakturami wystawionymi z 2011 roku.

2.   Wnioski nie zrealizowane z powodu braku środków PFRON wraz z końcem 2012 roku tracą ważność i nie przechodzą do rozpatrzenia na rok 2013.

3.   Wnioski w zakresie przedmiotów ortopedycznych  i środków pomocniczych oraz sprzętu rehabilitacyjnego podlegają rozpatrzeniu według kolejności ich wpływu do PCPR, aż do momentu wyczerpania się środków PFRON na ten cel. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na podstawie podania złożonego do Dyrektora PCPR wniosek może być rozpatrzony poza kolejnością, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego u wnioskodawcy.

4.   PCPR dofinansuje tylko te przedmioty i środki pomocnicze, które są objęte częściową refundacją przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie potwierdzonego zlecenia przez NFZ na dany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy.


5.   O dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz sprzętu rehabilitacyjnego może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która posiada jedno poniższych orzeczeń:

A)   orzeczenie o zaliczeniu do znacznego , umiarkowanego, lekkiego stopnia niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

B)   w przypadku dzieci do lat 16 orzeczoną niepełnosprawność wydana przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

C)   Orzeczoną niezdolnością do pracy do pracy wydaną przez lekarza orzecznika ZUS.

D)   Z orzeczoną  grupą inwalidzką wydaną przez  przed 1 stycznia 1998r.

E)   Z orzeczeniem KRUS o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanym przed 1 stycznia 1998r.

6.   Ważne jest, aby w momencie zakupu danego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego osoba była osobą niepełnosprawną czyli posiadała ważne orzeczenie o niepełnosprawności.  

7.  Osoba może ubiegać się o dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i  środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny jeżeli przeciętny miesięczny dochód w  rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty:

A)   50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;

B)   65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.


8.  Przeciętne wynagrodzenie (na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) jest aktualizowane co kwartał zgodnie z komunikatem Ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

9. W celu obliczania dochodu wnioskodawcy należy posługiwać się definicją dochodu określona w ustawie o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2003r., Nr 139, poz.992 z późn.zm.)

10. O dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawna jeżeli:

A)   posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności;

B)   Otrzymają refundację z Narodowego Funduszu Zdrowia na wnioskowany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy na podstawie potwierdzonego zlecenia;

C)   Przedstawią fakturę oryginał lub fakturę - proforma z wyszczególnioną kwotą udziału własnego wnioskodawcy, kwota opłaconą przez NFZ i całkowitą ceną przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego.

11. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w aparat słuchowy i wkładkę dla osoby dorosłej nie uczącej się powyżej 26 roku życia wynosi 60 %   sumy kwoty limitu wyznaczonej przez ministra zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby
      niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych jeżeli cena jest wyższa niż ustalony limit, nie więcej jednak niż faktyczny koszt poniesiony przez wnioskodawcę, (przy refundacji poniżej 100% limitu z NFZ).

12.   Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w aparat słuchowy i wkładkę dla dzieci i młodzieży do 18 lat lub do 26 lat w przypadku pobierania nauki wynosi 80 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów jeżeli udział taki jest wymagany, nie więcej jednak  niż faktyczny koszt poniesiony przez wnioskodawcę ( przy refundacji 100% limitu z NFZ).
       
13.   Wysokość dofinansowania do pieluchomajtek i cewników dla osoby dorosłej i dziecka   wynosi 80 % faktycznie poniesionych wydatków przez wnioskodawcę.

14.   Wysokość dofinansowania ze środków PFRON do pozostałych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wynosi 80% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów jeżeli udział taki jest wymagany, nie więcej jednak niż faktyczny koszt poniesiony przez wnioskodawcę,( przy refundacji 100% limitu z NFZ).

15.   Wysokość dofinansowania ze środków PFRON do pozostałych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wynosi 80% sumy kwoty limitu wyznaczonej przez ministra zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych jeżeli cena jest wyższa niż ustalony limit, nie więcej jednak niż faktyczny koszt poniesiony przez wnioskodawcę, (przy refundacji poniżej 100% limitu z NFZ).

16.   O dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które posiadają zaświadczenie od lekarza specjalisty, potwierdzające konieczność prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu określonego sprzętu rehabilitacyjnego.

17.   Wnioskowane sprzęty rehabilitacyjne  powinny posiadać przeciętny standard i cenę, chyba że posiadana dysfunkcja uzasadnia zakup urządzenia o podwyższonym standardzie.

18 .Wysokość dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego ze  środków PFRON ustala się na poziomie 50% kosztów sprzętu ( na podstawie ofert cenowych ze sklepu).

19. Ustala się kwotę bazową dofinansowania do rowerka rehabilitacyjnego jako kwotę 500 zł od której będzie liczone dofinansowanie w wysokości 50%.

20. W zakresie  dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego, dofinansowanie nie może obejmować  kosztów realizacji zadania poniesionych przez wnioskodawcę przed przyznaniem   środków i zawarciem umowy o dofinansowanie.

KATALOG RZECZOWY SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO


- rowerek rehabilitacyjny stacjonarny
- rotor
- rękaw rehabilitacyjny
- inne przyrządy do ćwiczeń rehabilitacyjnych

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie ze środków PFRON  może obejmować zakupy urządzeń nie wymienione w powyższym katalogu.

Informacje dla wnioskodawcy:

1.   Nie przyznaje się dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz sprzętu rehabilitacyjnego w przypadku gdy wnioskodawca zmarł po złożeniu wniosku, a przed jego rozpatrzeniem i wypłatą dofinansowania.

TURNUSY REHABILITACYJNE


1.  Z  puli środków PFRON na dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych wyodrębniono część środków do realizacji  projektu systemowego POKL ,,Szczęśliwej Drogi" obejmującego miedzy innymi organizację turnusów. Nabór uczestników beneficjentów do projektu będzie odbywał się na podstawie odrębnego regulaminu.

2. Osoby , które korzystały z wyjazdu na turnusu w 2011 roku z PFRON -u oraz w ramach projektu "Szczęśliwej Drogi" nie będą mogły uzyskać dofinansowania do turnusu w 2012 roku finansowanego ze środków PFRON.  

3.  Wnioski w zakresie dofinansowania do turnusów będzie rozpatrywała Komisja powołana przez Starostę.

4. Komisja będzie rozpatrywała każdy wniosek na turnus rehabilitacyjny indywidualnie dokonując punktowej oceny wniosku według następujących kryteriów:

4 a) wiek wnioskodawcy ( kobiety powyżej 59 lat, mężczyźni powyżej 64 lat ) - 3 pkt.

4 b) osoby ubiegające się o turnus pierwszy raz - 2 pkt

4 c) stopień niepełnosprawności
   - znaczny - 4  pkt
   - umiarkowany - 3 pkt
   - lekki - 1 pkt

4 d) większa niż 1 liczba osób niepełnosprawnych w rodzinie - 1 pkt

4 e) sytuacja dochodowa wnioskodawcy i jego rodziny według poniższej tabeli:

Pomocne linki
 
 

Dochód netto na 1 osobę
Do 600 zł w gospodarstwie
wieloosobowym
Do 900 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Dochód netto na 1 osobę
Od 601 zł do 1.200 zł
w gospodarstwie
wieloosobowym
Od 901 zł do 1.300 zł
w gospodarstwie jednoosobowym

Dochód netto na 1 osobę
Od 1.201 zł do 1.793,38 zł
w gospodarstwie
wieloosobowym
Od 1.301 zł do 2.331,39 zł
w gospodarstwie jednoosobowym

3 pkt

2 pkt

1 pkt

 
 

5. W przypadku rodziny, w której jest kilka osób niepełnosprawnych, każda z tych  osób może złożyć wniosek o turnus i ubiegać się o dofinansowanie.

6.  Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego otrzymują osoby, które otrzymały najwyższą liczbę punktów.

7. W przypadku równej ilości punktów ostatecznym i decydującym kryterium jest sytuacja   dochodowa wnioskodawcy i jego rodziny.

8.  Posiedzenia Komisji uważa się za ważne jeżeli uczestniczy w nich co najmniej 3/5 członków   Komisji.

9.  Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON   do uczestnictwa w turnusie, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym         gospodarstwie  domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

a)   50% przeciętnego wynagrodzenia * na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym; wynosi 1.793,38 zł

b)   65% przeciętnego wynagrodzenia*  w przypadku osoby samotnej- wynosi - 2.331,39 zł
  *przeciętne wynagrodzenie -jest aktualizowane co kwartał oznacza to przeciętne  
    miesięczne wynagrodzenie  w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale  
    obowiązujące od pierwszego dnia   następnego miesiąca po ogłoszeniu przez
   prezesa  Głównego Urzędu Statystycznego (na podstawie ustawy emeryturach i    rentach z  Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

10.   Ustala się wysokość dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w następującej wysokości:

a)   dla osoby dorosłej oraz dzieci w wieku  do 16 lat  o znacznym stopniu niepełnosprawności albo z orzeczeniem równoważnym oraz osoby niepełnosprawne w  wieku od 16 -24 lat uczącej się i nie pracującej bez względu na stopień niepełnosprawności  -  27% przeciętnego wynagrodzenia wynosi - 968 zł

b)    dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 25%  przeciętnego wynagrodzenia  wynosi  897 zł

c)  dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności - 23% przeciętnego wynagrodzenia  wynosi 825 zł

d)   dla opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz osoby niepełnosprawnej  zatrudnionej w Zakładzie Pracy Chronionej niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności - 18% przeciętnego wynagrodzenia wynosi  646 zł

BARIERY ARCHITEKTONICZNE, TECHNICZNE I W  KOMUNIKOWANIU SIĘPodstawa prawna:

1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2011r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 nr 127 poz.721).

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( Dz. U. z  dnia 1 lipca 2002r. Nr 96, poz.861,) - art.35a ust.4 z póżniejszymi zmianami.
   
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 4 marca 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być  finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U.z dnia 19 marca 2009r. Nr 44, poz. 360) - art.35a ust.4.

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 stycznia 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
   ( Dz. U. z dnia 9 stycznia 2008r. Nr 3, poz.15 ) - art. 35 a ust.4.

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 22 maja 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U.   z dnia 5 czerwca 2003r. Nr 100, poz.930) - art.35a ust.4.


I. Informacje ogólne

1. Postępowanie w sprawie o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier technicznych, architektonicznych i w komunikowaniu się rozpoczyna się od złożenia wniosku w PCPR.

2. O dofinansowanie do likwidacji barier mogą ubiegać się osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności znacznego lub umiarkowanego stopnia w zależności od rodzaju bariery.

3. Wnioski winny być składane osobiście przez wnioskodawcę za wyjątkiem dzieci do 18 roku życia, osób ubezwłasnowolnionych całkowicie i częściowo, osób leżących, osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz w innych uzasadnionych przypadkach.
  
4. Każdy wnioskodawca w danym roku może ubiegać się o dofinansowanie likwidacji tylko jednej  bariery.

5. Dofinansowanie może być przyznane każdej osobie, która złożyła wniosek niezależnie od tego czy pod tym samym adresem jest kilku wnioskodawców, ale do różnych barier i do różnych przedmiotów.


6. Wnioski o dofinansowanie do likwidacji barier będą rozpatrywane wg kryteriów obowiązujących w danym roku do wyczerpania środków finansowych przyznanych przez PFRON na dany rok kalendarzowy.


7. Wnioski  niezrealizowane  do końca 2012r. nie przechodzą do realizacji na rok następny. Wnioskodawca starający się o dofinansowanie do likwidacji bariery zobowiązany będzie  do złożenia nowego wniosku w 2013roku.


8. Do rozpatrzenia wniosku poza kolejnością będą upoważniały tylko sytuacje szczególnego rodzaju tj. powódź, pożar, śmierć opiekuna osoby niepełnosprawnej, wypadek powodujący niepełnosprawność oraz inne nieprzewidziane zdarzenia losowe,  po dokonaniu wizji lokalnej  przez komisję ds. likwidacji barier (dotyczy każdego rodzaju bariery).


9. W 2012r. obowiązuje zasada przyznawania dofinansowania "raz na trzy lata bez względu na rodzaj bariery". Jeżeli od ostatniego dofinansowania nie upłynęły 3 lata, wnioski będą rozpatrzone negatywnie.


10.Po upływie trzech lat od ostatniego dofinansowania  wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie do innego sprzętu niż ostatnio uzyskał dofinansowanie w ramach  tej samej bariery.


11.Dofinansowanie do tego samego przedmiotu można uzyskać:

    - do bariery architektonicznej - po 10 latach

    - do bariery technicznej  -  po 4 latach

    - do bariery w komunikowaniu się - po 4 latach12. O dofinansowanie do likwidacji barier może ubiegać się osoba niepełnosprawna spełniająca kryterium dochodowe, które nie może przekroczyć kwoty netto na 1 osobę w wysokości:

   - 1.100 zł w gospodarstwie wieloosobowym

   - 1.500 zł w gospodarstwie jednoosobowym

13. Ustala się kwoty bazowe od których liczone będzie dofinansowanie w wysokości 80%, 70% lub 60% w niżej podanych przedziałach dochodowych:

     a) dla osób w gospodarstwie wieloosobowym


 
 

Rodzaj bariery

Kwota bazowa*

Dofinansowanie

80%

70%

60%

Dochód
do 600 zł

Dochód
601 - 800 zł

Dochód
801 - 1.100

Architektoniczne

4.000

3.200

2.800

2.400

Techniczne

1.000

800

700

600

W komunikowaniu

2.000

1.600

1.400

1.200

 
 

    b) dla osób w gospodarstwie jednoosobowym

 
 

Rodzaj bariery

Kwota bazowa*

Dofinansowanie

80%

70%

60%

Dochód
do 800 zł

Dochód
801 - 1.100 zł

Dochód
1.101 - 1.500

Architektoniczne

4.000

3.200

2.800

2.400

Techniczne

1.000

800

700

600

W komunikowaniu

2.000

1.600

1.400

1.200

 
 

*    Kwoty bazowe zostały określone w oparciu o aktualne oferty cenowe na rynku dla  
     danego  przedmiotu dofinansowania (pralki, komputera)

14. Zaprzestaje się wykonywania wizji lokalnych w miejscu zamieszkania wnioskodawcy w przypadku barier technicznych i w komunikowaniu się.

15. Pozostawia się obowiązek dokonywania wizji i odbiorów przedmiotu dofinansowania w miejscu zamieszkania wnioskodawcy w przypadku barier architektonicznych.


II. Ustalenia dotyczące barier architektonicznych


     O dofinansowanie ze środków Funduszu na likwidację barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się , jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.


    O dofinansowanie do likwidacji bariery architektonicznej w 2012r.mogą ubiegać się :

    1. dorośli i dzieci z I grupą niepełnosprawności ze schorzeniami typu R lub N

        - poruszające się na wózkach inwalidzkich,
        - poruszające się wyłącznie przy pomocy lasek, kul, balkoniku, protez itp. środków pomocniczych

    2. osoby(dorośli i dzieci) z I grupą niepełnosprawności ze schorzeniami narządu wzroku - symbol O w orzeczeniu o niepełnosprawności

    3. osoby (dorośli i dzieci) z I grupą niepełnosprawności z innymi schorzeniami powodującymi trudności w poruszaniu się, jeżeli trudność w poruszaniu się wynikająca z danego schorzenia została potwierdzona zaświadczeniem od lekarza specjalisty.

        W tym przypadku uznanie zasadności wniosku należy do Komisji PCPR, stwierdzającej fakty podczas rozpatrywania wniosku i wizji lokalnej.

Wnioskodawca składa wraz z wnioskiem o dofinansowanie do likwidacji bariery architektonicznej następujące dokumenty:

a) kopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności

b) zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodów wnioskodawcy i członków jego
  rodziny za rok poprzedzający złożenie wniosku ( zaświadczenie z zakładu pracy PIT11
  gdy wnioskodawca pracuje, PIT 40 z ZUS w przypadku emeryta, rencisty, bądź
  zaświadczenie  z Urzędu Skarbowego, zaświadczenie z PUP w przypadku bezrobotnego),

c)  zaświadczenie o pobieranych dochodach z MOPS, GOPS, otrzymywanych stypendiach
  przez dzieci uczące się i studiujące, otrzymywanych alimentach, pobieranych dodatkach
   mieszkaniowych)

d)dokument potwierdzający prawo do zajmowanego lokalu

e) kalkulacja kosztów przedsięwzięcia

f) dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego i wysokość dochodu z niego

g) dokument potwierdzający pobieranie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  dopłat unijnych do posiadanego gospodarstwa i nieruchomości rolnej

h) zaświadczenie lekarskie w określonych przypadkach (dotyczy pkt.3)

Tylko kompletne wnioski będą przyjmowane do rozpatrzenia.


III. Ustalenia dotyczące barier technicznych.


      O dofinansowanie do likwidacji barier technicznych mogą ubiegać się :


1.   osoby z I i II grupą niepełnosprawności z tytułu  następujących schorzeń:

a) kobiety po operacji nowotworu piersi na podstawie zaświadczenia od
 lekarza   specjalisty lub innego dokumentu potwierdzającego przebytą operację,

          b) osoby z chorobami układu moczowego, chorobami jelita grubego i układu
             trawiennego na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności o symbolu M lub T
            ewentualnie na podstawie zaświadczenia od lekarza specjalisty

          c) osoby z chorobami narządu wzroku na podstawie orzeczenia
            o niepełnosprawności z literą "O "

          d) osoby leżące z I grupą niepełnosprawności wymagające stałej obsługi
            higienicznej na podstawie zaświadczenia od lekarza.

      2. osoby z I i II  grupą niepełnosprawności, co do których lekarz specjalista orzekł potrzebę korzystania z łóżka rehabilitacyjnego  w oparciu  o zaświadczenie lekarskie.

W tym przypadku wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć 2 oferty cenowe ze sklepu na łóżko rehabilitacyjne do kwoty 1.000 zł.IV. Ustalenia dotyczące barier w komunikowaniu się.

    O dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się mogą ubiegać się:

1.   do komputera

a) dzieci od lat 6 i młodzież do 26 roku życia ucząca się systemem dziennym,
  wieczorowym lub zaocznie,  z orzeczeniem o  niepełnosprawności  I i II
  stopnia, nie mająca przeciwwskazań zdrowotnych do pracy przy komputerze
  zgodnie z zaświadczeniem od lekarza .

2.   do innych przedmiotów, zawartych w katalogu rzeczowym zamieszczonym
     w kryteriach

     osoby z I i II grupą niepełnosprawności

a) głuchonieme - symbol  "L" w orzeczeniu o niepełnosprawności

b) z uszkodzonym słuchem - symbol " L"  w orzeczeniu o niepełnosprawności

     c)  niewidome - symbol "O" w orzeczeniu o niepełnosprawności

     d)  leżące, mające trudności w komunikowaniu się potwierdzone zaświadczeniem
        lekarskim lub przez członków komisji w trakcie wizji u chorego.

              W tym przypadku wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć 2 oferty cenowe ze
              sklepu na ten sprzęt do kwoty nie przekraczającej  1.000,- zł.

3.   w nagłych i szczególnych przypadkach zdrowotnych osoby dorosłe do 30 roku życia będą mogły ubiegać się o dofinansowanie do likwidacji bariery w komunikowaniu się.

Decyzja o przyznaniu dofinansowania zapadnie po dokonaniu wywiadu u wnioskodawcy przez pracownika socjalnego.            

Do wniosku o dofinansowanie do likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się należy dołączyć następujące dokumenty:

a)   kopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności wnioskodawcy

b)   aktualne zaświadczenie od lekarza, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności, jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu

c)   zaświadczenie od lekarza potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych wnioskodawcy do pracy przy komputerze (dotyczy wniosku na komputer)

d)   kopie decyzji o pobieranych świadczeniach z MOPS, GOPS, stypendiach, alimentach, dodatkach mieszkaniowych

e)  zaświadczenie o dochodach wnioskodawcy i osób zamieszkałych wspólnie z wnioskodawcą za rok poprzedzający dzień złożenia wniosku ( PIT11 z zakładu pracy, PIT 40 z ZUS w przypadku emeryta i rencisty, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy)

f) 2 oferty cenowe ze sklepu  w przypadku ubiegania się o inne dofinansowanie niż na komputer do kwoty nie przekraczającej 1.000,- zł.

g)  dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego i wysokość dochodu z niego

h) dokument potwierdzający pobieranie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dopłat unijnych do posiadanego gospodarstwa i nieruchomości rolnej

i) zaświadczenie od lekarza specjalisty (w odniesieniu do bariery technicznej
  do pkt.1a,b)

j)  zaświadczenie od lekarza( w przypadku bariery technicznej do pkt.1d, natomiast
          w przypadku bariery w komunikowaniu się do pkt. 2d).


V.  Procedury rozpatrywania wniosków na likwidację barier w 2012r.


1.   Wnioski złożone na likwidację barier w 2012r. będą rozpatrywane przez Komisję ds. likwidacji barier na trzech posiedzeniach;

- w kwietniu 2012r.       - wnioski złożone do 31.03.2012r.
- w lipcu 2012r               - wnioski złożone do 30.06.2012r.
- w październiku 2012   - wnioski złożone do 30.09.2012r.


W przypadku otrzymania z PFRON dodatkowych środków finansowych w 2012r. ich rozdział nastąpi w miesiącu listopadzie.
Jeżeli zajdzie taka potrzeba posiedzenia Komisji będą odbywać się częściej.
    

2.   Środki finansowe przeznaczone na bariery w 2012r. zostaną rozdysponowane w trzech transzach.
    Nierozdysponowane środki finansowe na pierwszym posiedzeniu powiększają pulę środków na drugie posiedzenie komisji ds. likwidacji barier itd.

3.   Przed rozpatrzeniem wniosków na likwidację bariery architektonicznej komisja dokonuje tzw. wizji lokalnej w domu każdego wnioskodawcy, z której sporządza notatkę służbową.

4.   Przy rozpatrywaniu wniosków na likwidację bariery architektonicznej komisja bierze pod uwagę następujące dane wnioskodawcy i przyznaje odpowiednią ilość punktów za:

- I grupę niepełnosprawności  - 2 pkt.
- wnioskodawca jest osobą leżącą - 3 pkt.
- porusza się na wózku  - 2 pkt.
- porusza się  przy pomocy kul ,lasek, chodzika, itp. - 1 pkt.
- wnioskodawca posiada schorzenie narządu ruchu R lub neurologiczne N -1 pkt.
- jest osobą samotną - 2 pkt.
- więcej niż 1 liczba osób niepełnosprawnych w gospodarstwie domowym - 1 pkt.
- dochód netto na 1 os. w gosp.wieloos. do 600 lub do 800 zł samotni -3 pkt.
- dochód netto na 1 os. w g.wieloos.od 601-800zł lub 801-1.100zł samotni - 2 pkt.
- dochód netto na 1 os. w g.wieloos. od 801-1.100 lub 1.101-1.500zł samotni -1pkt.
- osoba niewidoma - 3 pkt.
          -  nigdy nie korzystała z dofinansowania -  3 pkt.

    5. Przy rozpatrywaniu wniosków na likwidację bariery technicznej komisja bierze pod uwagę następujące dane wnioskodawcy i przyznaje odpowiednią ilość punktów za:


           - I grupę niepełnosprawności  - 2 pkt.
           - II grupę niepełnosprawności - 1 pkt.   
- wnioskodawca jest osobą leżącą - 3 pkt.
- porusza się na wózku  - 2 pkt.
- porusza się  przy pomocy kul ,lasek, chodzika, itp. - 1 pkt.
- schorzenie układu moczowego, jelita grubego i układu trawiennego   - 1 pkt.
- kobiety po operacji nowotworu piersi - 1 pkt.
- osoba samotna - 2 pkt.
- osoba niewidoma - 3 pkt.
- więcej niż 1 liczba osób niepełnosprawnych w gospodarstwie domowym - 1 pkt.
- dochód netto na 1 os.w gosp.wieloos. do 600 zł lub do 800 zł samotni -3 pkt.
- dochód netto na 1 os.od 601-800zł lub 801-1.100zł samotni- 2 pkt.
- dochód netto na 1 os.od 801-1.100 lub 1.101-1.500zł samotni -1 pkt.
- osoba nigdy nie korzystała z dofinansowania  - 3 pkt.


6.   Przy rozpatrywaniu wniosków na likwidację bariery w komunikowaniu się komisja bierze pod uwagę następujące dane wnioskodawcy i przyznaje odpowiednią ilość punktów za:

- I grupę niepełnosprawności - 2 pkt.
- II grupę niepełnosprawności - 1 pkt.
- osoby głuchonieme -  3 pkt.
- osoby niewidome - symbol " O"(I i II gr.) -  3 pkt.
- osoby leżące i mające trudności  w komunikowaniu się - 3 pkt.     
- osoby z uszkodzonym słuchem - symbol  "L" - 1 pkt.
- więcej niż 1 liczba osób niepełnosprawnych w gosp.domowym - 1 pkt.
- osoba samotna - 2 pkt.
- osoba ucząca się - 5 pkt.
- dochód netto na 1 osobę w gosp.wieloos. do 600 zł lub 800zł. samotni -3 pkt.
- dochód netto na 1 os.w g.wieloos.od 601-800zł lub 801-1.100zł samotni - 2 pkt.
- dochód netto na 1 os.w g.wieloos.od 801-1.100 zł lub 1.101-1.500zł samotni-1pkt.
- osoba nigdy nie korzystała z dofinansowania  - 3 pkt.

Po dokonaniu punktowej oceny komisja wybiera wnioski z największą ilością punktów i wnioskuje o przyznanie dofinansowania zgodnie z tabelą kwot dofinansowania składając swoje podpisy na wniosku. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów, kryterium ostatecznym przyznania dofinansowania będzie dochód na 1 osobę w rodzinie.

7.   Dyrektor PCPR podpisuje decyzję o przyznaniu dofinansowania na wniosku.

8.   Wnioski na które zabrakło środków finansowych z danej puli przechodzą do ponownego rozpatrzenia na następne  posiedzenie.

9.   Realizacja pozostałych wniosków  będzie kontynuowana do wyczerpania środków finansowych otrzymanych z PFRON na 2012r.
Wnioski niezrealizowane do końca 2012r. nie przechodzą do realizacji na rok 2013.

VI.  Informacje uzupełniające

1.   Niekompletne wnioski nie będą przyjmowane do  rozpatrzenia. Ewentualne uchybienia we wniosku winny być usunięte przez wnioskodawcę w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Nie usunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje negatywne rozpatrzenie wniosku.

2.   Podstawę dofinansowania zadań ze środków Funduszu stanowi umowa cywilno-prawna zawarta przez Starostę z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym, osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą , osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

3.   Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych
     przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie
     ze środków Funduszu.

4.   Dla celów obliczania dochodu wnioskodawcy należy posługiwać się definicją dochodu określoną w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz.992 z póżn.zm.).

KATALOG RZECZOWY
w ramach likwidacji barier dofinansowanych ze  środków PFRON


I.   Likwidacja barier architektonicznych

-  likwidacja zróżnicowania poziomu podłogi i progów w mieszkaniu,
-  zakup i montaż drzwi dostosowanych do wózka inwalidzkiego( co najmniej 90cm)
-  zakup i montaż elektronicznego systemu otwierania drzwi, domofonu i windy
-  zakup i montaż materiałów na wykonanie podjazdu dla wózka inwalidzkiego
-  zakup poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych
-  zakup narzędzia do transportu pionowego (platformy schodowej)
-  zakup i montaż płytek antypoślizgowych w mieszkaniu
-  zakup doposażenia do łazienki i WC w tym:
     a) zakup brodzika z natryskiem i kabiny ewentualnie niskiej wanny z natryskiem
     b) zakup płytek antypoślizgowych na całą podłogę w łazience i WC
     c) zakup płytek na ścianę w obrębie kabiny prysznicowej
     d) zakup siedziska do wanny lub kabiny
     e) zakup kompaktu, uchwytów na ścianę, baterii, materiałów pomocniczych
     f) zakup umywalki
- zakup i montaż instalacji dźwiękowej - sygnalizacyjnej i alarmowej tylko dla
 niewidomych
- oznakowanie wyposażenia lokalu i ciągów komunikacyjnych różnym kolorem lub
 fakturą tylko dla niewidomych .

II.   Likwidacja barier w komunikowaniu się

- zakup komputera
- zakup dyktafonu, faksu, wideofonu
- zakup telefonu, telefonu komórkowego
- zakup radiomagnetofonu, odtwarzacza DVD lub wieży dla osób leżących
- zakup telewizora dla osób głuchoniemych, z uszkodzonym słuchem, leżących
- zakup ciśnieniomierza mówiącego, powiększalnika, czytaka (odtwarzacza       
  książek), wagi kuchennej głośno mówiącej dla osób niewidomych.

III.   Likwidacja barier technicznych

      -  zakup pralki automatycznej
      -  zakup łóżka rehabilitacyjnego z wyposażeniem
      -  zakup fotelika wannowego
      -  zakup podnośnika transportowo-kąpielowego

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowaniem ze środków PFRON mogą być objęte zakupy urządzeń, z zakresu likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, nie wymienione w powyższym katalogu.

Kryteria dofinansowania w zakresie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

1.   O dofinansowanie ze środków Funduszu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się:

- osoby prawne
- jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:

    a)    prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,

b)   udokumentują  zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,

c)   udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

2.   Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań .Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 3.

3.   Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

4.   Każdy wnioskodawca ( Stowarzyszenie, Organizacja działająca na rzecz osób niepełnosprawnych) może ubiegać się o dofinansowanie tylko jednego przedsięwzięcia.

5.   Podstawę dofinansowania zadań ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta przez Starostę z  osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.


 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego